top of page
Call to Character-New2.png
PAGPURSIGE - Ginagawa ang iyong makakaya kahit na ano ang iyong ginagawa.
Lightbulb2.jpg

Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay,
gawin mo ng iyong kalakasan; Ang Mangangaral 9:10

Kapag naglalakad ka sa isang madilim na silid sa gabi at binuksan mo ang ilaw, napupuno ng liwanag ang silid at agad mong makikita kung saan ka pupunta. Hindi ito palaging ganito. Sa loob ng maraming taon, ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagtatrabaho nang husto upang mabuo ang sistema ng mga ilaw at kuryente na tinatamasa natin ngayon.

Thomas Edison.jpg

Ang isang tao na naalala ng karamihan sa prosesong iyon ay si Thomas Edison. At bagaman hindi inimbento ni Edison ang unang ilaw na bumbilya, siya at isang pangkat ng mga siyentipiko sa Menlo Park, NJ, ay pinerpekto ang ilaw na bumbilya upang ito ay maging kapaki-pakinabang sa araw-araw na buhay. Hindi madali ang prosesong iyon. Sa loob ng dalawang taon, sina Edison at ang mga siyentipiko na iyon ay nagtatrabaho nang matagal at husto. Sinubukan nila ang 3,000 iba't ibang mga proseso ng pag-iilaw at sinubukan ang 6,000 iba't ibang mga materyales hanggang sa tuluyan na silang makabuo ng isang bumbilya na magtatagal.

Si Thomas Edison at ang mga siyentipikong ito ay MASIGASIG sa kanilang gawain. Si Edison ay nagtrabaho nang husto upang pangunahan ang mga siyentipiko na ito sa kanilang gawain at upang makamit ang kanyang layunin sa pag-imbento ng isang ilaw na bumbilya na maaaring magamit. Sinabi niya, "Ang Henyo ay 1% inspirasyon at 99% na pagsusumikap." Sa madaling salita, nagtagumpay ang kanilang magandang ideya dahil sa kanilang pagpupursige at kasipagan. Sinabi rin niya na maraming taong nabigo dahil sumuko sila kaagad.

work (2).jpg

MASIGASIG SA ATING GAWAIN

Nais ng Diyos na maging masigasig tayo sa ating gawain. Sinasabi sa atin ng ating talata sa itaas na kapag may gagawin tayo, dapat nating gawin ito ng buong lakas. Gawin ang ating makakaya. Nagmamadali ka ba sa iyong mga gawaing bahay para manood ng TV o maglaro ng mga video games? Nagsusuksok ka ba ng mga bagay sa ilalim ng iyong kama o mga bagay-bagay sa iyong aparador sa tuwing maglilinis ka ng iyong silid upang masabi mong tapos ka na? Pabaya ka ba at walang ingat kapag ginagawa mo ang iyong takdang-aralin upang matapos ka nang mas mabilis at makapaglaro? Hindi iyon pagiging masigasig. Hindi iyon paggawa ng iyong makakaya.

Nais ng Diyos na maging masipag ka kahit ngayon sa iyong edad. Kung maingat mong gagawin ang lahat ng iyong makakaya ngayon ay magiging isang magandang kasanayan ito na susundan ninyo sa pagtanda. Ang pagiging masigasig ngayon ay:

1) Magbibigay ng pagmamalaki sa iyong trabaho

2) Magtatakda ng mabuting kasanayan para sa iyong buhay

3) NAKALULUGOD SA DIYOS! Mas mahalaga ito kaysa sa # 1 at # 2. Sinasabi sa atin ng Efeso 6: 7 na dapat nating gawin ang bawat trabaho upang malugod ang Diyos.

MASIGASIG SA ATING PAGLAKAD

Sa mga tawiran sa riles ay makakakita ka ng isang dilaw at itim na karatula na nangangahulugang, "TIGIL, TUMINGIN, at MAKINIG." Ang mga salitang ito ay maaaring magamit sa ating paglakad o buhay Kristiyano rin.

Una, dapat nating ITIGIL ang mga masasamang bagay mula sa pagpasok sa ating isipan at puso. Sinasabi ng Bibliya na ang ating mga mata at tainga ay ang pintuan sa ating mga puso. Kailangan mong maging maingat sa kung ano ang iyong tinitingnan at pinakikinggan sa TV, sa iyong telepono o computer, o kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan. Ang mga bagay na iyong iniisip at pinag-uusapan ay lubos na nakakaapekto sa iyong pagkilos. Ang puso mo’y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay.(Kawikaan 4:23.)

walk.png

Pangalawa, kailangan nating TUMINGIN sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Hebreo 11:6 na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga dumudulong sa Kanya. Nagbabasa ka ba ng Bibliya upang mas makilala mo Siya? Nakikipag-usap ka ba sa Diyos araw-araw? Kinikilala mo ba Siya sa bawat gawain mo?

Panghuli, kailangan nating MAKINIG sa Salita ng Diyos. Nangangahulugan ito na dapat nating sundin ang sinasabi ng Diyos. Kung gagawin natin ito, nangangako Siya na pagpapalain tayo at tutulungan tayong magtagumpay sa buhay. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo magkakaroon ng mga problema. Nangangahulugan ito na magkakaroon tayo ng tulong at kapayapaan ng Diyos sa mga panahong may problema. Ginawa tayo ng Diyos at alam Niya kung ano ang makakabuti para sa atin. Tayo ay wais kung nakikinig tayo sa Kanya at ginagawa ang Kanyang sinasabi.

Worship (2).jpg

MASIGASIG SA ATING PAGSAMBA

Isang Awit ni David. Pupurihin Kita, O Panginoon, ng aking buong puso; Ipapakita ko ang lahat ng iyong mga kamangha-manghang mga gawa. Awit 9:1

Marami tayong dapat ipapuri at ipagpasalamat sa Diyos. Nilikha Niya tayo at pinapanatili Niya tayong kumikilos bawat araw. Mahal na mahal Niya tayo kaya't isinugo Niya ang Kanyang sariling Anak na si Jesus upang makuha ang parusa sa ating mga kasalanan. Siya ay naghahanda ng isang kahanga-hangang lugar na tinawag na langit para sa mga humihiling kay Hesus na patawarin ang kanilang mga kasalanan at iligtas sila.

ILANG MGA BAGAY NA TUNGKOL SA PAGPURI AT PAGSAMBA ...

  • Sinasabi sa atin ng Bibliya na karapat dapat nating purihin ang Diyos. Ito ay nararapat sa Kanya. Dapat nating sabihin sa Kanya kung gaano siya kadakila at magpasalamat sa Kanya para sa lahat ng nagawa Niya para sa atin.

  • Maaari nating purihin ang Diyos kahit saan - hindi  kailangan na ikaw ay nasa simbahan.

  • Maaari nating purihin ang Diyos anumang oras - hindi ito dapat tuwing Linggo lamang.

  • Natutuwa ang Diyos sa ating pagsamba.

KONKLUSYON

Masipag ka ba? Ginagawa mo ba ang iyong makakaya sa lahat ng iyong ginagawa? Nais ng Diyos na maging masigasig ka sa iyong TRABAHO, PAGLAKAD, at PAGSAMBA. Laging gawin ang iyong makakaya sa malaki at maliit na trabaho upang malugod ang Panginoon. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay magiging matagumpay.

bottom of page