top of page
Call to Character-New2.png
PAGBIBIGAY PANSIN - Nagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pakikinig sa sinasabi ng iba
parable-of-the-sower.jpg

Nakakita ka na ba ng isang hayop na nagugulantang at tumatayo ang mga tainga nito? Ang isang usa ay maaaring gumagala sa isang bukid nang biglang itinaas nito ang kanyang ulo at tumayo ang kanyang mga tainga. Makikinig siya ng mabuti dahil nakaramdam siya ng panganib. Ibinibigay niya ang lahat ng kanyang pansin sa ingay na kanyang narinig upang makita kung dapat siyang tumakbo o hindi.

Image by Scott Carroll

Ang iyong aso ay maaaring gawin ang parehong bagay. Maaari niyang ibaling ang kanyang ulo sa isang direksyon, itaas ang kanyang mga tainga at ibigay ang buong pansin sa kung ano man ang naririnig niya. Pagkaraan ng ilang sandali maaari niyang ibabang muli ang kanyang ulo o maaaring simulan niya ang pagtahol sa inaakala niyang panganib.


Ikaw at ako ay dapat din maging handa sa pakikinig. Maraming beses na maaari tayong magmuni-muni sa klase at hindi natin mapansin ang sinasabi ng ating guro. At kapag oras na para kumuha ng pagsusulit, hindi tayo makasagot ng mabuti dahil hindi tayo nakinig. Sa ibang mga pagkakataon maaaring sabihin sa atin ng nanay o tatay natin kung ano ang nais nilang ipagawa, ngunit kalahati lamang ang ating narinig at pagkatapos ay hindi natin ito nagawa ng tama. Minsan ang hindi pagbibigay pansin ay maaaring makasakit sa atin. Kung tayo ay tumatawid sa isang abalang kalye at hindi nag-iingat, maaari tayong mabangga ng kotse.


Nakipag-usap ka na ba sa ibang tao at hindi ka nila pinapansin? Hindi sila nakatingin sa iyo o  nakatingin sila sa kanilang telepono. Maaaring sabihin nila "oo" o "tama" paminsan-minsan, ngunit alam mo na hindi sila nakikinig. Ano ang pakiramdam mo? Maaari kang magalit sa kanila dahil sa pagiging bastos, o baka mainis ka dahil pakiramdam mo ay hindi ka mahalaga sa kanila dahil hindi ka nila mabigyan kahit ilang minuto ng kanilang oras.

Iniisip ko kung nararamdaman ba ng Diyos ang gayong pakiramdam kapag hindi tayo nakikinig sa Kanya.  Nais ng Diyos na makilala natin Siya kaya Siya ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ang Bibliya. Nakalulungkot dahil maraming tao ang hindi nagbibigay sa Kanya ng anumang pansin. Patuloy lamang silang namumuhay sa paraang nais nila at hindi nila pinapakinggan ang Diyos na lumikha sa kanila.

Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang magsasaka na lumabas upang magtanim sa kanyang bukid. Nang isinaboy niya ang kanyang mga binhi ay lumapag ito sa iba't ibang bahagi sa lupa.

Ang unang binhi ay napunta sa matigas at makapal na lupa. Ang mga buto ay nanatili sa tuktok ng matigas na lupa at hindi kailanman tumubo. Sa halip, ang ilang mga ibon ay dumating at kinain ang mga binhi.

Ang iba pang mga binhi ay nahulog sa mabatong lupa. Nag-ugat ito at lumago sa maikling panahon. Ngunit habang lumalaki ang mga halaman na ito, ang kanilang maliliit na ugat ay tumama sa bato at hindi na lumaki o nakakuha ng sapat na tubig. Dahil wala ang tubig na kailangan nila, ang mga maliliit na halaman ay natuyo at namatay sa mainit na araw.

Parable of Sower.jpg

Ang ilan sa mga binhi ay nag-ugat at nagsimulang tumubo nang maayos. Habang lumalago ang mga halaman na ito, hindi nagtagal ay napaligiran sila ng mga damo. Kinuha ng mga damo ang lahat ng sustansya mula sa lupa, kaya't nanghina ang mga halaman. Ang mahihinang halaman ay patuloy na lumago nang kaunti ngunit hindi nakagawa ng anumang bunga.

Sa kabutihang palad, ang ilan sa mga binhi ay nahulog sa magandang lupa. Ang mga halaman na ito ay tumubo at lumago at lumaki. Ang mga halaman na ito ay naging malakas at nagbunga. Masayang-masaya ang magsasaka na makita ang gayong paglago!

Ang kwento na sinabi ni Jesus ay talagang tungkol sa mga totoong tao at kung paano sila nakikinig sa Kanyang Salita (ang Bibliya). Ang binhi sa kwento ay kumakatawan sa Salita ng Diyos.

hard soil2.jpg

Ang matigas na lupa ay kumakatawan sa mga taong hindi nakikinig ng Salita ng Diyos kapag ibinahagi ito. Hindi nila binibigyan ng pansin kapag ang mangangaral, guro, o magulang ay nagsasabi sa kanila ng mabuting balita tungkol kay Hesus. Hindi nila napakinggan ang anumang benepisyo sa paglago o pagbunga. Sinabi ni Hesus na ang mga ibon ay kumakatawan kay Satanas, na gumagambala sa mga tao upang hindi sila makinig sa mabuting balita ng Bibliya.

Ang mabatong lupa ay kumakatawan sa mga nakikinig sa una ng Bibliya at nagbibigay ng pansin sa Diyos. Ngunit kapag dumarating ang mga problema o pinagtatawanan sila ng mga tao sa pag-iisip tungkol sa Diyos, sumusuko sila at humihinto sa pag-iisip tungkol sa Kanya.

Rocky Soil.png
Thorny Soil.jpg

Ang madamong lupa ay kumakatawan sa mga taong nakikinig sa Bibliya at tumatanggap kay Jesus bilang kanilang Tagapagligtas mula sa kasalanan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay abala sila sa buhay at hindi nila pinapansin ang Salita ng Diyos. Hindi nila binabasa ang kanilang mga Bibliya o nagsisimba nang madalas, kaya't ang Salita ng Diyos ay kakaunti ang epekto sa kanila. Kahit na mayroon silang Hesus bilang kanilang Tagapagligtas, nabubuhay sila sa anumang paraan na nais nila at hindi nila pinapansin ang Diyos na nangungusap sa kanila. Hindi nila mararanasan ang mga benepisyo ng paglago kay Hesus at paggawa ng magagandang bagay para sa Diyos.

Ang magandang lupa ay kumakatawan sa mga TUNAY na nakikinig sa Diyos. Malugod nilang tinanggap si Jesus bilang kanilang Tagapagligtas at nagpasiya silang sundin Siya nang buong puso. Hindi sila sumusuko kailanman sa pamumuhay para sa Diyos at hindi nila binabalewala ang Kanyang Salita. Ang mga taong ito ay tulad ng usa o aso sa simula ng araling ito na sila ay nakikinig. Nakikinig sila sa patnubay ng Diyos at pagkatapos ay sabik silang tumugon sa paggawa na ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na ang mga gumagawa nito ay maraming maipapakita ukol sa kanilang mga gawain at makakatanggap sila ng gantimpala sa langit.

Good Soil.png

Alam mo ba na IKAW ay maaaring maging katulad ng magandang lupa na ito na pinalago ang malusog na mga halaman. MAAARI kang maging handa kung ikaw ay nakikinig sa Diyos. Maaari kang lumagong matatag kay Jesus habang binabasa mo ang iyong Bibliya at nagdarasal araw-araw. Ang pag-alam sa Salita ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pansin sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo at ano ang kaya mong gawin tulad ng sinasabi sa Awit 119: 11: “Itinago ko ang Salita ng Diyos sa aking puso, upang hindi ako magkasala laban sa Kanya.”

Huwag hayaan ang maraming tinig sa mundong ito na mangibabaw sa tinig ng Diyos, mga bagay tulad ng mga kaibigan, musika, internet, bideo, mga laro, atbp. Sa halip, maging palakinig sa Diyos. Gumugol ng oras na nag-iisa sa Kanya bawat araw. Panoorin ang iyong sarili na lumago.

Bible.jpg

Narito ang tatlong payo upang matulungan kang maging mas maging handa habang gumugugol ka ng oras sa Diyos araw-araw:

  • Manalangin muna. Hilingin sa Diyos na magpakita sa iyo ng isang bagay mula sa Kanyang Salita, ang Bibliya.

  • Basahin nang mabuti ang Bibliya at maghanap ng isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa Diyos, isang bagay na kailangan mong gawin para sa Diyos, at isang bagay na dapat mong gawin upang hindi ka makagawa ng mali (magkasala).

  • Kabisaduhin ang mga taludtod ng Bibliya mula sa binabasa mo araw-araw o mula sa listahan ng taludtod na makikita mo sa web site ng Shepherd's Place. Napakahalaga at kapaki-pakinabang ang pagkatuto ng mga talata.

bottom of page